Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 8 im. Miłośników Ziemi Śląskiej w Rudzie Śląskiej

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Miłośników Ziemi Śląskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 8 im. Miłośników Ziemi Śląskiej w Rudzie Śląskiej.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • - niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych;
 • - część plików nie jest dostępnych cyfrowo;

Wyłączenia

 • -mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności;
 • - filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marzenna Widuch.
 • E-mail: sekretariat@sp8rudaslaska.pl
 • Telefon: 32 248 65 52

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 im. Miłośników Ziemi Śląskiej w Rudzie Śląskiej
 • Adres: 41-710 Ruda Śląska
  ul. Główna 1
 • E-mail: sekretariat@sp8rudaslaska.pl
 • Telefon: 32 2486552

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku szkoły prowadzi główne wejście od ulicy Głównej 1. Bezpośrednio do budynku szkoły brak jest podjazdu dla niepełnosprawnych.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Na terenie szkoły są miejsca parkingowe, ale brak miejsc wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Na terenie szkoły przy wejściu do budynku informacji udzielają pracownicy obsługi.

Budynek jest czterokondygnacyjny, nie posiada windy.

W budynku na każdym poziomie  (piwnica, parter, I i II piętro) znajduje się korytarz.

W budynku nie ma  dostosowań dla niepełnosprawnych.

Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym lub  psem przewodnikiem.

W szkole nie ma  możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Inne informacje i oświadczenia

Każdy ma prawo :

zgłosić uwagi dotyczące dostępności  cyfrowej strony lub jej elementu,

zgłosić żądanie dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać: dane kontaktowe osoby zgłaszającej, wskazanie strony lub elementu, którego dotyczy żądanie, wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeżeli żądanie dotyczy  udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie wniosku powinno nastąpić niezwłocznie w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu        w formie alternatywnej nie  jest możliwe, powinno nastąpić to najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

kredki dekor
Ta strona korzysta z plików cookies. Kontynuując przeglądanie wyrażasz zgodę na naszą politykę plików cookie.