Wytyczne – konsultacje dla ósmoklasistów oraz pozostałych uczniów

zdjęcie Wytyczne – konsultacje dla ósmoklasistów oraz pozostałych uczniów

 • Od 25 maja br. umożliwiamy konsultacje dla ósmoklasistów.
 • Od 1 czerwca br. umożliwiamy konsultacje dla wszystkich uczniów szkoły. 
 • Od  25.05.2020r. preferowane jest prowadzenie konsultacji  w formie zdalnej. W przypadku potrzeby bezpośredniego kontaktu ucznia z nauczycielem,  prowadzone są konsultacje w szkole z zachowaniem zasad bezpieczeństwa: Uczeń / Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej sali, a minimalna przestrzeń dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę (uczniów i nauczycieli). W grupie może przebywać do 12 osób. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci - nie więcej niż o 2.
 • W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5 m 
 • (1 uczeń – 1 ławka szkolna).
 • Nauczyciele z poszczególnych przedmiotów oraz wychowawcy podają do informacji rodziców oraz uczniów terminy konsultacji zdalnych oraz umawiają się na konsultacje stacjonarne.
 • O terminie konsultacji stacjonarnych informują telefonicznie dyrektora szkoły.
 • Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie konsultacji  mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce – Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Uczeń nie przynosi do szkoły zbędnych przedmiotów. 
 • Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 • Po skończonych zajęciach należy poinformować o tym fakcie pracowników obsługi, aby wywietrzyli salę lekcyjną, zdezynfekowali ławki, krzesła, klamki, kontakty.
 • Ogranicza się  przebywanie osób z zewnątrz w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w wyznaczonych obszarach.
 • Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów  i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
 • Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły lub wyznaczonego obszaru z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). Zaleca się jednak  aby Rodzic / Opiekun nie wchodził do budynku szkoły. 
 • Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 • Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły.
 • Szkoły przy organizacji konsultacji uwzględniają także wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia

Uczniu,

 • Otrzymujesz możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych. Umów się z nauczycielem drogą mailową lub przez e-dziennik.
 • Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 • Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.
 • Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów.
 • Nie korzystaj z telefonu komórkowego podczas zajęć.
 • W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny.
 • Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce.
 • Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
 • Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.
 • Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.
 • Jeżeli korzystasz z biblioteki szkolnej, wcześniej zapoznaj się ze szczegółowymi zasadami wypożyczania książek.

W przypadku stwierdzenia podejrzenia zarażenia się wirusem:

W przypadku stwierdzenia podejrzenia zarażenia się  wirusem przez uczestnika zajęć nie-zwłoczne podejmuje się kroki mające  na celu odizolowanie w odrębnym pomieszczeniu (sala nr 9) tej osoby od innych osób  przebywających  w placówce. Następnie informowany jest telefonicznie  dyrektor szkoły. Następnie należy zawiadomić rodzinę bądź osoby wskazane do kontaktu o zaistniałej sytuacji oraz skontaktować się telefonicznie z powiatową/wojewódzką stacją sanitarno- epidemiologiczną w celu uzyskania decyzji co do dalszego postępowania zgodnie z procedurą ogólną.

W przypadku wystąpienia u nauczyciela wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie  koronawirusem niezwłocznie odsunięty zostaje  on od pracy i odesłany transportem indywidualnym do domu (transport własny lub sanitarny). Wstrzymuje się przyjmowanie dzieci oraz powiadamia właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje  się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

Pracownik  powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób.. Wydzielonym na ten cel pomieszczeniem jest pomieszczenie na parterze nr 9.

kredki dekor
Ta strona korzysta z plików cookies. Kontynuując przeglądanie wyrażasz zgodę na naszą politykę plików cookie.